Политика за поверителност

default

Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност е надлежно утвърдена от ET “Братя Минкови - Младен Димитров” и е в сила от 31.3.2022 г. Моля, имайте предвид, че Политиката за поверителност ще бъде редовно актуализирана, за да отразява  промените в начина, по който обработваме Вашите лични данни, и всички промени в приложимото законодателслтво.

Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от вас чрез нашия интернет сайт www.minkovbrothers.bg.

С цел предоставяне на услугите в сайта www.minkovbrothers.bg, ET “Братя Минкови - Младен Димитров”, с ЕИК: 203637171, със седалище и адрес на управление област Бургас, гр. Карнобат 8400, ул. „Бенчо Обрешков“ №36, обработва данни на физически лица в съответствие с настоящата Политика за поверителност.
При обработването на лични данни www.minkovbrothers.bg спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) („ОРЗД“). Регламентът има пряко действие, но същевременно представлява рамков закон (т.нар. omnibus), който в известна степен предполага изменение в законодателството на държавите членки в областта на защитата на личните данни, както и възможност за въвеждането на специфични разпоредби с цел да се адаптира прилагането на съдържащи се в ОРЗД правила. Неговата цел е да защитава правата и свободите на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е необходимо, че се обработват с тяхно съгласие. Защитата на личните данни е от голямо значение за ET “Братя Минкови - Младен Димитров” и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.
 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
Специални категории лични данни – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни, отнасящи се до здравето, или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуалната ориентация.
Обработване – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Администратор – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или от правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
Обработващ лични данни – означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
Субект на данните – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни, съхранявани от администратора.
Съгласие на субекта на данните – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
Профилиране – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.
Нарушение на сигурността на лични данни – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.
Получател – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна, или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.
Трета страна – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.
В чл. 4 от ОРЗД се съдържат дефинициите за всяко от горните понятия.
 
Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът защитава Вас и данните Ви.
Този уебсайт не е предназначен и насочен към лица под 18 годишна възраст. Нямаме политика да събираме или да пазим информация за лица под 18 годишна възраст.
 

ЗАКОНОВАТА РАМКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИТЕ

Спазването на поверителността и защитата на Вашите лични данни е важен въпрос за нас, който взимаме под внимание във всички наши бизнес взаимоотношения. Ние зачитаме поверителността на личните Ви данни и винаги действаме в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016.
Възможно е в течение на времето да има и други промени, които ще трябва да направим в тази политика за защита на личните данни, като в такива случаи ще Ви уведомяваме всеки път, когато направим промяна в нашата политика. Може да се наложи да поискаме от Вас да приемете промените или да дадете наново съгласието си за използването на Вашите лични данни.
 

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Данни, които Вие споделяте с нас:
 • В имейли или писма до нас;
 • Попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с нашите продукти;
 • Данни, които изпращате към нас под формата на обратна връзка;
 • IP адрес, когато използвате услуги на уебсайта или преглеждате предоставено на уебсайта съдържание.
 • Когато правите поръчка за покупка, да осъществим комуникация с Вас на посочените данни за контакт, включително за да бъде извършена доставката чрез куриер от лицензиран доставчик на куриерски услуги;
 • Когато се регистрирате, за да получавате електронния ни бюлетин, докато не се отпишете (ако услугата е налична);
 • Когато се регистрирате и/или участвате в нашите дегустации, инициативи, игри и събития – за целите на провеждането им;
 • Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие посредством попълване на контактната ни форма, за да Ви изпратим персонализиран отговор;
 • Във връзка с проверката на подадената от Вас информация за удостоверяване на самоличността Ви и предотвратяване на злоупотреби и нарушения на правилата за използване на онлайн магазина;
 • В хода на комуникацията ни по инициативи, събития и други дейности, които се обявяват на Страницата;
 • Във връзка с всеки един раздел на Страницата, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни;
 • При извършване на плащания към направените от Вас поръчки.
 
Ние не събираме чувствителни лични данни за Вас. Терминът „чувствителни данни“ се отнася до различните категории лични данни, определени от законите за защита на данните, като изискващи специално третиране, включително, при определени обстоятелства, необходимостта от получаване на изрично съгласие от Вас. Тези категории включват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни, философски или други подобни вярвания, членство в синдикат, физическо или психическо здраве, биометрични или генетични данни, сексуален живот или ориентация или осъдителни присъди и престъпления (включително информация за предполагаеми престъпни дейности).
С изключение на определена информация, която се изисква от закона, Вашето решение да ни предоставите лични данни, е доброволно. Следователно няма да бъдете подложени на неблагоприятни последици, ако не желаете да ни предоставите своите лични данни. Имайте предвид обаче, че ако не предоставите определена информация, може да не успеем да постигнем някои или всички цели, посочени в настоящата декларация за поверителност, и може да не успеете да използвате определени преоставяни от нас услуги, които изискват използването на такива лични данни. За повече актуална информация относно тези инструменти и системи можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните.

 

ТРЕТИ СТРАНИ

Във всички случаи, лицата на които бихме могли да предоставим Ваши лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни.
Понякога след Ваше изрично съгласие дадено през инструментите партньори, можем да получим данни от трети страни, например данни от профила Ви в социални мрежи, като Facebook или Google.
Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или  правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство.
В сайта се използват бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочeната в сайта информация. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайта.
Повече информация за нашата политика по отношение на бисквитките може да намерите тук. (линк към документа Политика на бисквитките)
 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от сайта minkovbrothers.bg на ET “Братя Минкови - Младен Димитров” само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:
 • Предоставяне, подобряване и поддръжка на нашите онлайн услуги:
Това включва анализи на данни, идентифициране на тенденциите в използването, както и изчисления и статистически данни. Тези данни са основно количествени, без персонализирана информация.
 • Използване на формуляр за контакт и поръчки:
В случай, че използвате формуляра за контакт за запитвания и поръчки, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакт, се използват за обработка на запитването или за изпращане на продуктите и се съхраняват за по-нататъшна употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия.
 • В отговор на Вашите запитвания;
 • За обработване на Вашите поръчки, доставки, плащания и комуникация с Вас;
 • За изпращане на информация за различни функционалности на нашата Страница или новини относно нашите продукти;
 • За осигуряване на публичност и прозрачност на нашата дейност;
 • За отразяване на събитията и постиженията ни;
 • За да Ви информираме за промени в политиките ни;
 • За персонализиране на комуникацията с Вас;
 • За изпращане на информационни бюлетини, писма, покани за събития, както и информация за инициативи, дейности и проекти по електронна поща или по друг начин; за регистрация или участие в събитие;
 • За целите на проучвания и развитие на нашата дейност;
 • За целите на разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;
 • За администриране на плащания.
 
При попълването на всяка една форма на уеб сайта, свързана с предоставяне на лични данни, ще намерите изрично в отделен текст целта на събиране на конкретни лични данни, както и правата Ви като потребители.
 Ние ще обработим Вашите лични данни за горепосочените цели въз основа на Вашето предварително съгласие, доколкото това съгласие е задължително, съгласно приложимите закони. Ние няма да използваме Вашите лични данни за цели, които са несъвместими с целите, за които сте били информирани, освен ако това не е задължително или разрешено от закона, или е във Ваш жизнен интерес (напр. в случай на спешна медицинска помощ).
 

ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В ET “Братя Минкови - Младен Димитров”  сме въвели нужните мерки за сигурност на информацията, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те са обект на задължение за поверителност. Преди да прехвърлим Вашите лични данни на споменатите лица, ние ще предприемем необходимите стъпки, за да гарантираме, че Вашите лични данни ще получат адекватна защита, както се изисква от съответните закони за защита на личните данни и вътрешните политики на ЕТ „Братя Минкови – Младен Димитров“.
Предвид естеството на Интернет, обръщаме внимание на факта, че може да има пропуски в сигурността при предаването на данни през Интернет (например чрез електронна поща) и че пълната защита на данните от достъпа на трети лица не е възможна.
Като организация с офиси и множество физически точки за продажба и операции, личните данни, които събираме, може да се наложи да бъдат прехвърлени. Понастоящем личните данни, които събираме, се обработват предимно в Република България и в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и не се предоставят на трети страни извън ЕИП.
ET “Братя Минкови - Младен Димитров” поддържа организационни, физически и технически мерки за сигурност на всички лични данни, които притежава. ET “Братя Минкови - Младен Димитров” има правила, политики, процедури и указания за поддържане на тези договорености, като се вземат предвид рисковете, свързани с категориите лични данни. ET “Братя Минкови - Младен Димитров” прилага водещи пазарни мерки за сигурност, за да защити Вашите лични данни.
 

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ET “Братя Минкови - Младен Димитров” може да събира, използва, прехвърля, разкрива и обработва по друг начин личните Ви данни в контекста на улесняване на комуникацията с Вас (включително при спешни случаи), експлоатация и управление на бизнес операциите и системите на ET “Братя Минкови - Младен Димитров” и при спазване на законовите изисквания. ET “Братя Минкови - Младен Димитров” няма да използва личните Ви данни за цели, които са несъвместими с целите, изброени в настоящата декларация за поверителност, освен ако не са необходими или разрешени от закона, или е във Ваш личен интерес (например при спешна медицинска помощ).
 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ET “Братя Минкови - Младен Димитров”обработва личните Ви данни, както е позволено от приложимите закони за защита на данните и вътрешните политики. ET “Братя Минкови - Младен Димитров” обработва Вашите лични данни за целите, посочени в настоящата декларация за поверителност, поради една или повече от следните причини:
 • тъй като ET “Братя Минкови - Младен Димитров” е длъжен да направи това за спазване на правно задължение, на което е подчинена;
 • тъй като такава информация е необходима за изпълнението на договор, по който сте страна;
 • тъй като обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от ET “Братя Минкови - Младен Димитров” или от трета страна (както е описано в последното изречение на настоящия параграф), или
 • когато е необходимо, за да се защитят жизнените интереси на който и да е човек.
 
ET “Братя Минкови - Младен Димитров” има законен интерес при събирането и обработката на лични данни, например:
- за да гарантира сигурността на мрежите и информацията на ET “Братя Минкови - Младен Димитров”,
- за да администрира и по принцип да извършва бизнес и
- да предотвратява измами.
Освен това ET “Братя Минкови - Младен Димитров” може да обработва Вашите чувствителни данни и/ или да взема автоматизирани решения по отношение на Вас, когато това е разрешено от приложимия закон и/или с Вашето предварително съгласие и за целите, посочени в настоящата декларация за поверителност.
 

ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Достъпът до Вашите лични данни в ET “Братя Минкови - Младен Димитров” ще бъде ограничен до онези служители, които имат нужда да знаят информацията за целите, описани в настоящата декларация за поверителност. Освен това, когато има нужда, ET “Братя Минкови - Младен Димитров” може да споделя Вашите лични данни с трети страни като доставчици на услуги и публични органи. Преди да направи това, ET “Братя Минкови - Младен Димитров” предприема стъпки за защита на Вашите лични данни. Всички доставчици на услуги и професионални консултанти от трети страни, на които се разкриват личните Ви данни, се очаква и изискват да защитават поверителността и сигурността на Вашите лични данни и могат да използват Вашите лични данни само в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.
 

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.
За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.
 

ВАШИТЕ ПРАВА

Общият регламент за защита на лични данни гарантира определен набор от права, които можете да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:
 • Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме; това право Ви дава възможност да знаете дали обработваме лични данни за Вас и ако го направим, да получите информация за тях и копие от тези лични данни.
Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес: marketing@minkovbrothers.bg;
Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.
 • Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна и да поискате коригиране на личните Ви данни, ако те са неточни или непълни.
Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес marketing@minkovbrothers.bg, ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.
 • Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни
Имате право да:
 • възразите срещу използването на Вашите лични данни - това право Ви дава възможност да поискате да не обработваме личните Ви данни.
 • или поискате да изтрием личните Ви данни - това право ви дава възможност да поискате изтриване на Вашите лични данни, включително, когато такива лични данни вече няма да са необходими за постигане на целите.
 • или да поискатe ограничаване на обработката - това право Ви дава възможност да поискате да обработваме Вашите лични данни само при ограничени обстоятелства, включително и с Вашето съгласие.
 • или да ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като “правото да бъдеш забравен”).
Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме Вашите данни, които ние ще споделим с Вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.
До степента, в която обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, имате право да оттеглите такова съгласие по всяко време, като се свържете писмено (и по електронен път) с Длъжностното лице по защита на данните. Моля, обърнете внимание, че това няма да засегне правото на ЕТ „Братя Минкови – Младен Димитров“ да обработва лични данни, получени преди оттеглянето на Вашето съгласие, или правото си да продължи да обработва част от данните на базата на други правни основания, независимо от липсата на Вашето съгласие. Съществуват и случаи, в които от нас можете да получите частично съдействие в рамките на закона при упражняването на Вашите права (например при коригиране на лични данни, които ние сме задължени по силата на правно основание да поддържаме стриктно във вида, в който сме ги получили от трети страни, включително получени от публични регистри, съобразно закона), в актуалността към момента, в който сме ги получили, и съответно ще можем единствено да Ви насочим към тези трети страни, за да упражните правата си спрямо тях. Ако въпреки нашите ангажименти и усилия да защитим Вашите лични данни смятате, че Вашите права за поверителност на данните са били нарушени, ЕТ „Братя Минкови – Младен Димитров“ ще разгледа всяко запитване или жалба в тази насока. Имате право по всяко време да регистрирате жалба директно в съответния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни, или да предявите иск срещу ЕТ „Братя Минкови – Младен Димитров“ пред съответния компетентен съд.
 

ИЗПОЛЗВАНE НА ВАШИТЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ НА ЕТ „БРАТЯ МИНКОВИ – МЛАДЕН ДИМИТРОВ“

ЕТ „Братя Минкови – Младен Димитров“ събира лични данни чрез своите уебсайтове по два начина:
 • пряко (например, когато предоставяте лични данни, за да се регистрирате за бюлетин); и
 • непряко (например чрез технологията на нашия уебсайт).
Можем да събираме и обработваме следните лични данни:
 • Лични данни, които предоставяте, като попълвате формуляри на нашите уебсайтове. Това включва регистрация за използване на уебсайта, абониране за услуги, бюлетини и съобщения, регистрация за конференция или допълнителна информация. Страниците, които събират този вид лични данни, могат да предоставят допълнителна информация относно причините, поради които личните Ви данни са необходими и как ще бъдат използвани. От Вас зависи изцяло дали искате да ги предоставите.
 • Ако се свържете с нас, може да запазим запис от кореспонденцията.
 • Нашият уебсайт събира лични данни за Вашия компютър, включително (където е наличен) за Вашия IP адрес, операционна система и вид браузър, за администриране на системата, филтриране на трафика, търсене на потребителски домейни и отчитане на статистически данни.
 • Подробности за посещенията Ви в нашите уебсайтове, страниците, които преглеждате, и ресурсите, до които имате достъп или изтегляте, включително, но не само, данни за трафика, данни за местоположението, уеб дневници и други комуникационни данни. Моля, вижте Политиката за „бисквитки“за повече информация.
 •  
Нашите уебсайтове могат да включват:
 • Връзки към и от сайтовете на нашите партньорски мрежи и рекламодатели.
 • Някои програми (приспособления и приложения) на трети страни. В такъв случай имайте предвид, че тези трети страни могат да обработват Вашите лични данни, събрани чрез такива програми, за свои собствени цели.

Ние не поемаме никаква гаранция или отговорност за уебсайтове или програми на такива трети страни. Моля, проверете условията за ползване и декларациите за поверителност на третите страни, преди да използвате и предоставяте информация на уебсайтовете и програмите на тези трети страни.

Използваме лични данни за целите, описани по-горе, както и за да Ви предоставим информация, която поискате, обработка на заявки и за други цели, които ще ви опишем по-долу. Например: За да персонализирате достъпа си в наш уебсайт; Да се свържем с Вас за маркетингови цели. Анализираме информацията за Вашия IP и браузър, за да определим кой е найефективният за нашия уебсайт, за да ни помогне да открием начини да го подобрим и да го направим по-ефективен. Моля, вижте Политиката за „бисквитки“ за повече информация.


КОНТАКТИ

За въпроси, свързани с настоящите Правила за поверителност, моля, свържете се с:
ET “Братя Минкови - Младен Димитров”, ЕИК: 102897286;
ул. „Бенчо Обрешков“ №36, Карнобат 8400, България

За въпросите, свързани със защита на личните данни в ET “Братя Минкови - Младен Димитров”: имейл: marketing@minkovbrothers.bgПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

Моля, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни, уведомете ни като ни изпратите имейл marketing@minkovbrothers.bg.
Имате право да се оплачете и в българската Комисия за защита на личните данни, с адрес: България, 1592, гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg, website: https://www.cpdp.bg/.

С разглеждането и използването на функциите на нашия уебсайт, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информиран/а за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

 
31.3.2022 г.


 

18
Чрез натискане на бутон "Съгласен съм" се съгласявате, че сте над 18 годишна възраст.
Fancybox